FONOLANDIA to projekt edukacyjny skierowany przede wszystkim do najmłodszych użytkowników nowych technologii – dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jednak nasze działania prowadzimy na zacznie szerszą skalę. Współpracujemy z gminami, szkołami i ogólnopolskimi organizacjami w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z mediów cyfrowych i urządzeń mobilnych. Uczestniczymy w konferencjach, prowadzimy szkolenia i warsztaty, opracowujemy diagnozy oraz programy profilaktyczne.

Zapraszamy do współpracy!

Strefy naszej aktywności

Dla młodych i najmłodszych

Głównymi odbiorcami naszych działań są dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Realizacja odpowiednio przygotowanych projektów profilaktycznych, badawczych i edukacyjnych daje możliwość realnego wpływu na zachowanie oraz na kształtowanie postaw odnoszących się do odpowiedzialnego korzystania z nowych mediów.

Organizujemy i zapewniamy m.in.:

 • zajęcia i materiały edukacyjne,
 • warsztaty i szkolenia,
 • gry i zabawy.

Dla szkół, przedszkoli i poradni

Realizując różnorodne projekty edukacyjne i badawcze stale i udanie współpracujemy z dyrektorami, nauczycielami, psychologami i pedagogami. Dzięki temu doskonale wiemy, jakie problemy związane z używaniem mediów cyfrowych i urządzeń mobilnych towarzyszą rozwojowi dzieci i młodzieży. Ta wiedza pozwala nam na zapewnienie odpowiedniego wsparcia i pomocy.

Organizujemy i zapewniamy m.in.:

 • pomoce dydaktyczne dla nauczycieli i pedagogów,
 • szkolne programy profilaktyczne,
 • warsztaty, szkolenia oraz wykłady dla przedszkoli, szkół, rad pedagogicznych.

Dla rodzin

Dotychczasowe nasze działania bardzo wyraźnie pokazują, że odpowiedzialne korzystanie z telefonów komórkowych, tabletów, internetu, komputerów w dużej mierze związane jest z bezpośrednim zaangażowaniem rodziców. Dlatego nasze pomysły kierujemy również do całych rodzin, którym pokazujemy, w jaki sposób wspólnymi siłami mogą umiejętnie korzystać z elektronicznych „dobrodziejstw”, nie zapominając przy tym o nawiązywaniu bezpośrednich więzi i relacji, czy wspólnie spędzanym czasie wolnym.

Organizujemy i zapewniamy m.in.:

 • imprezy z elementami edukacji i zabawy,
 • warsztaty, szkolenia oraz wykłady dla rodziców lub całych rodzin,
 • wsparcie merytoryczne w sytuacjach problemowych.

Dla samorządów

Od lat budujemy również stałą współpracę z gminami i powiatami oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Razem z nimi opracowujemy strategie działania w zakresie pogłębiania wiedzy i świadomości o wykorzystywaniu mediów cyfrowych, przygotowujemy wieloletnie programy profilaktyczne wdrażane przez jednostki samorządowe, wdrażamy innowacyjne rozwiązania.

Organizujemy i zapewniamy m.in.:

 • realizację lokalnych diagnozy, analizy i ekspertyz w zakresie problemów e-uzależnienia, cyberprzemocy, przemocy rówieśniczej, uzależnień od substancji psychoaktywnych,
 • szkolenia i warsztaty,
 • kampanie społeczne i edukacyjne,

Dla biznesu

Odpowiedzialne korzystanie z nowych narzędzi elektronicznych zapewnia równowagę psychiczną oraz dobry stan zdrowia fizycznego. Zapewnienie poczucia dobrego samopoczucia (ang. well-being) leży w interesie pracodawców, prezesów, dyrektorów zarządzających korporacjami, firmami czy spółkami. Nasze działania kierujemy do szeroko rozumianego biznesu tak, by wspierały pracowników w codziennej pracy z wykorzystaniem elektronicznych narzędzi komunikacji.

Organizujemy i zapewniamy m.in.:

 • działania w zakresie społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR),
 • szkolenia i warsztaty dla pracowników,
 • doradztwo w sytuacjach e-uzależnień.

Więcej o działach Fundacji znajdziesz tutaj: https://dbamomojzasieg.com/warsztaty/